Styrelse

Styrelsens arbete

Styrelsen har det yttersta ansvaret för PowerCells organisation och förvaltning. Styrelsen har inga suppleanter. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som PowerCells styrelse antagit. Bolagets arbetsordning anger bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD. Vid styrelsens möten diskuterar styrelsen bolagets framtida utveckling, kvartalsrapporter, budget, finansiering samt gör sedvanlig uppföljning av den strategiska och operativa verksamheten i bolaget. Styrelsen utvärderar även årligen PowerCells finansiella rapportering och ställer krav på dess innehåll och utformning för att säkerställa en hög kvalitet. Bolagets revisor deltar varje år på det möte där årsbokslutet godkänns. Bolagets VD Richard Berkling är adjungerad och deltar löpande vid styrelsens möten, detsamma gäller bolagets vice VD Karin Nilsson och bolagets CFO Torbjörn Gustafsson, som också är sekreterare vid styrelsens möten. Alla styrelsebeslut baseras på ett utförligt beslutsunderlag och fattas efter diskussioner ledda av styrelsens ordförande. Styrelsens arbete utvärderas årligen under ledning av styrelsens ordförande, med stöd av en oberoende konsult genom en enkätundersökning. Resultatet av utvärderingen presenteras för styrelsen och diskuteras därefter, i syfte att optimera styrelsens arbete. Styrelseordförandens arbete i styrelsen utvärderas i dennes frånvaro. Slutsatserna från utvärderingar och diskussioner delges valberedningen och åtgärder vidtas för att förbättra styrelsens arbete.

 

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott med uppgift att bereda revisions- respektive ersättningsärenden inför styrelsebeslut.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering. Revisorn rapporterar löpande sina iakttagelser till revisionsutskottet. Ordföranden i revisionsutskottet är Helen Fasth Gillstedt, övriga ledamöter är Annette Malm Justad, och Magnus Jonsson.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet behandlar frågor rörande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD och bolagsledningen. Utskottet utvärderar löpande program för ersättningar för bolagsledningen samt följer och utvärderar tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman beslutat. Ordförande i ersättningsutskottet är Magnus Jonsson, övriga ledamöter är Annette Malm Justad och Kajsa Ryttberg-Wallgren.