Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Powercell Sweden AB (publ). Bolaget är publikt.

 

§ 2 Säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

 

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, försäljning och leverans av system och komponenter för kraftgenerering bl.a. baserat på bränsleceller, samt därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

 

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter och noll suppleanter.

 

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

 

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

 

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma
En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget, ska på de villkor som styrelsen bestämmer ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

 

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

 

§ 11 Bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter
10. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

 

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

 

§ 13 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Antagen av bolagsstämman den 22 april 2021.