Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Bolagets namn är PowerCell Sweden AB (publ). Bolaget är offentligt.

§ 2 Säte
Säte ska vara i Göteborgs kommun.

§ 3 Aktiviteter
Bolaget ska bedriva utveckling, försäljning och leverans av system och komponenter för elproduktion, bland annat baserade på bränsleceller, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Aktierna
Det ska finnas minst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ordinarie styrelseledamöter med högst sju styrelsesuppleanter.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs en auktoriserad revisor eller registrerade revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets website. Att kallelse till bolagsstämma sker ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman måste vara registrerad vid sådan avskrift eller annan beredning av hela aktieboken som nämns i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) om villkoren fem vardagar före stämman, och anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt som anges i kallelsen. Sistnämnda dag kan inte vara söndag, eller annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och kan inte infalla tidigare än den femte vardagen före mötet.
Aktieägaren får ta med ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren meddelar detta enligt ovan.

§ 10 Årsstämma
Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
– Val av ordförande vid mötet
– Upprättande och godkännande av röstlängd
– Val av en eller två personer att justera protokollet
– Fastställande av att stämman blivit behörigen sammankallad
– Godkännande av dagordningen
– Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall förvaltningsberättelsen och kommentarer till årsredovisningen
– Beslut ang
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, förvaltningsberättelsen och kommentarer till årsredovisningen
b. disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
– Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
– Val av styrelseledamöter och i händelse av revisorer och revisorssuppleanter
Övriga ärenden som ska hänskjutas till årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Klausul om registrering av värdepappersförvarare
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är registrerad i aktieboken och i ett värdepappersregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller registrerad på värdepappersdepå enligt 4 kap. 18 Första § 6-8 i ovan nämnda lag antas vara bemyndigad att utöva de rättigheter som anges i 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Antagen av bolagsstämman den 22 april 2021.