Revisor

För att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag till revisor vid årsstämman. Vid årsstämman 2023 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor fram till utgången av årsstämman 2024.

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Fredrik Göransson.