Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning, riskhantering och intern kontroll är nyckelelement för ett företags framgång och är avgörande när det gäller att upprätthålla förtroendet hos företagets intressenter. God bolagsstyrning innebär att se till att företag drivs hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt för sina aktieägares räkning.

Årsstämma
Årsstämman är PowerCells högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rättigheter utövas. Beslut fattas på årsstämman om förslag från valberedningen, styrelsen och aktieägarna samt övriga beslut som hänför sig till aktuell bolagsordning eller lag. Dessa inkluderar beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst eller förlust, val av styrelse och revisor samt arvoden till dessa. Bolagets bolagsordning anger att styrelsen i bolaget ska ha minst fem och högst sju ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen
Årsstämman fastställer årligen principerna för hur valberedningen ska utses.

Styrelsen
Styrelsen tar det yttersta ansvaret för PowerCells organisation och administration.

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som antagits av PowerCells styrelse. Bolagets arbetsordning anger bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Vid styrelsens möten diskuterar styrelsen bolagets framtida utveckling, kvartalsrapporter, budget, finansiering och genomför sedvanliga uppföljningsrutiner av bolagets strategiska och operativa verksamhet.

Styrelsen utvärderar också PowerCells finansiella rapportering varje år och ställer krav på dess innehåll och layout för att säkerställa en hög kvalitet.

Bolagets revisor deltar varje år vid det möte där årsbokslutet godkänns.

Bolagets VD Richard Berkling är adjungerad och deltar regelbundet vid styrelsens möten tillsammans med bolagets CFO Torbjörn Gustafsson, som även fungerar som sekreterare vid styrelsens möten.

Alla beslut som styrelsen röstar om baseras på detaljerade beslutsunderlag och fattas efter diskussioner som leds av styrelsens ordförande. Styrelsens arbete utvärderas årligen under ledning av styrelsens ordförande. Resultatet av utvärderingen presenteras för styrelsen och diskuteras sedan i syfte att optimera styrelsens arbete. Styrelseordförandens arbete utvärderas i hans frånvaro. Slutsatserna från utvärderingarna och diskussionerna kommuniceras till valberedningen.

Styrelsens kommittéer
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott med uppgift att hantera revisions- och ersättningsfrågor inför eventuella beslut som ska behandlas av styrelsen.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet har en övervakande roll avseende bolagets riskhantering, styrning och kontroller utöver den finansiella rapporteringen. Revisorn rapporterar regelbundet sina iakttagelser till revisionsutskottet.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet behandlar frågor om principerna bakom ersättning och andra anställningsvillkor för VD och företagsledning. Utskottet utvärderar löpande ersättningssystem för bolagsledningen samt observerar och utvärderar tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som beslutades på årsstämman.

Revisor
Årsstämman 2022 beslutade att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor fram till slutet av årsstämman 2023. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsett Fredrik Göransson till huvudansvarig revisor.

Styrdokument och intern kontroll
PowerCell har etablerat kontrollsystem och driver en transparent affärsverksamhet. Aktuella styrdokument ses över löpande. Vidare utvärderar styrelsen regelbundet den finansiella rapporteringen som erhålls i samband med styrelsemöten. Revisionsutskottet har en löpande dialog med bolagets revisor om omfattningen och kvaliteten på den finansiella rapporteringen.