Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter

PowerCell Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som är börsnoterat på NASDAQ, Stockholm. PowerCells bolagsstyrning är baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) samt tillämpliga instruktioner, som finns tillgängliga på corporategovernanceboard.se, utöver vad som följer av svensk lag, regler och föreskrifter, tillämpliga EU-regler, god sed på aktiemarknaden och NASDAQ OMX Stockholm regelverk för emittenter.

 

Ladda ner

Bolagsstyrningsrapport 2022