Prospekt

Prospekt i samband med PowerCells notering på Nasdaq Stockholm

PowerCell Sweden AB (publ) (”PowerCell” eller ”Bolaget”) meddelade den 11 december 2023 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista, med förbehåll för sedvanliga villkor. I samband med noteringen har PowerCell upprättat ett prospekt som den 14 december 2023 har godkänts av Finansinspektionen (”Prospektet”). Prospektet finns endast tillgängligt på svenska. Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats.

 

För fullständig information om noteringen hänvisas till Prospektet som har upprättats av Bolaget samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 14 december 2023. Prospektet har upprättats enbart med anledning av upptagandet till handel av PowerCells aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra värdepapper i PowerCell. Bolagets aktier har sedan tidigare varit listade på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och sista dag för handel med Bolagets aktier på First North är den 15 december 2023.

 

Första dag för handel med PowerCells aktier på Nasdaq Stockholm i Mid Cap-segmentet är den 18 december 2023. PowerCells aktier kommer fortsatt att handlas under kortnamnet PCELL med ISIN-kod SE0006425815. Aktieägare i PowerCell behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

 

Ladda ner

PowerCell Sweden AB (publ) Prospekt Nasdaq Stockholm